Startseite

Nowe zależności, nowe równania.

Proszę czytelnika ażeby przyjrzał się uważnie poniższym zależnościom matematycznym ze świata fizyki i podzielił się uwagami na ich temat. Są to dla mnie nowe wzory a ich wyjaśnienie czy zrozumienie mogłoby być tematem nie jednej pracy doktorskiej z fizyki.

nr 1 (nieznane równanie nr 1) #2
Ta poniższa nie znana mi zależność (nieznane równanie nr 1) jest wynikiem dyskusji z zainteresowanymi w Niemczech prowadzonej na temat mojego nowego wzoru na siłę grawitacji. Jest ona rezulatem dowodu na to, że stała grawitacji w równaniu Newtona przedstawiona za pomocą innych stałych odpowiada mojej "stałej" grawitacji, jeżeli przekształcę moje równanie na siłę grawitacji tak, że biorą w niej udział masy ciał oddzialywujących ze sobą. Znalazłem w poniższej pracy to równanie na stałą grawitacji G:
http://www.worldnpa.org/pdf/abstracts/abstracts_436.pdf

(G.1)  G = (1/4) * 24/N2 * (α/Ry)2 * α3(c/2)(c/ Π )c/h

gdzie:
N = 1*10^22
Ry - Rydberg Constant
Ry=10973731.534 (13) 1/m
Π - Pi = 3,1415
α - stała struktury subtelnej
α = 7,2973531 10^(-3)
h = 6.6260755 (40) 10^(-34) Js
c = 2.99792458 10^8 m/s
Jeżeli porównam to równanie z moim na tę samą stałą, które przedstawiłem poniżej:

(G.2)   G = 4 re4 I0/u2 ((z+1)/A)2

gdzie:
re = 2,81794 10^(-15) [m]
u jednostka masy atomowej
u = 1,660538921 10^(-27) kg
z liczba porządkowa pierwiastka (bez wymiaru)
A masa atomowa średnia dla danego pierwiastka (bez wymiaru)
I0 = 4,58 10^(-6) [J/m3], ciśnienie światła Słońca na Ziemi
to otrzymam tę poniższą i nie znaną mi zależność matematyczną:

  
                     Nieznane równanie nr. 1

Zmienne w tym równaniu mają poniżej przedstawione znaczenie:
mPb - masa pojedyńczego atomu ołowiu w [kg]
re - elektromagnetyczny promień elektronu w [m]
me - masa pojedyńczego elektronu [kg]
NA - stała Avogadry
I0 - ciśnienie światła (gęstość energii promieniowania elektromagnetycznego) dolatującego ze Słońca na orbicie Ziemi w [N/m2] lub [J/m3].
c prędkość światła w próżni w [m/s]

Dla ścisłości rachunków podaje wzór G1.1 do jakiego udało mi się sprowadzić wzór G.1 w celu tego porównania:

G.1.1   G = 4 re4 Π mec2/re3 (82 + 1)2 /(me NA)2

To Π (Pi) w tym wzorze wynosi 3,135, co przedstawiłem jako Pi.
W celu porównania przyjąłem w moim wzorze następujące dane dla ołowiu:
Z = 82
A = 207,2
Musiałem tutaj uwzględnić też poniższe zależności:
NA/N = 60
NA - stała Avogadry
Ry = me e2 (8 α c h3)-1
e = 1,602 10^(-19) C ładunek elementarny
re = e2/(4 Π ε0 me c2).
re = 2,81794 10^(-15) m
α = e2/(2 ε0 c h).
me = 9,1 10^(-31) kg masa elektronuNr 2 (nieznane równanie nr 2)
z tej samej dyskusji:
  
   Nieznane równanie nr. 2
gdzie:
mps - masa pojedyńczego protonu (atomu wodoru) [kg]
me - masa pojedyńczego elektronu [kg]
e ładunek elementarny w [C]
k - stała elektrostatyczna w [V*m /A*s] lub ·[N m2 / C2]
rp - promień protonu w [m], lub inaczej jednostka elementarna długości
Jednostki elementarne masy odległości i czasu spełniają poniższą zależność:
h = mps   rp   τ
gdzie:
τ (greckie tau) - elementarna jednostka czasu
τ = rp/ c
Drugi wyraz w równaniu nr 2 jest tzw. elementarną gęstością energii   i jest równy:
   6,51518111 1034 J/m3
Pierwszy wyraz w tym równaniu jest równy:
  7,01505092 10-41 i nie musi być komentowany.
Wynikiem iloczynu tych dwóch wyrazów jest I0 na Ziemi 4,57043272 10-6 J/m3
Obliczam w tym wzorze siłę pomiędzy dwoma atomami wodoru czyli   i przyjmę,
że dla dwóch atomów wodoru stała grawitacji jest na Ziemi 25 razy większa (Obliczenia),
to otrzymam w wyniku 0,211 J/m3 jako I0 na powierzchni Słońca.

Nach oben!